KADASTRO NEDİR ?


Tapu, arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün sahibini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi bir belgedir. Kadastro ise taşınmazların sınırlarını ve maliklerini belirleyip tapu siciline kayıt çalışmalarına verilen isimdir. Kadastro, ülke sınırları içindeki taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirleyerek hukuki durumlarını tespit etmek ve işlemlerin kesinleşmesi sonucunda tapu siciline tescil ederek hak sahiplerine tapu belgelerini verme işleminin bütününe denilir. 3402 sayılı Kadastro Kanunu kadastronun amacını şöyle açıklar: “Bu Kanunun amacı, ülke koordinat sistemine göre memleketin kadastral veya topoğrafik kadastral haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukukî durumlarını tespit etmek suretiyle 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmak, mekânsal bilgi sisteminin alt yapısını oluşturmaktır.” Kadastro kimler tarafından yapılır? Kadastro Hizmetleri, Kadastro Kanunu uyarınca, Kadastro müdürlükleri bünyesinde devlet memuru olarak görev yapan Kadastro Teknisyenleri ve kadastrosu yapılacak çalışma alanı içinde köy derneği veya belediye meclisince seçilen en az 3 bilirkişi ve muhtardan oluşan ekip tarafından yapılır. Kadastro sonucu verilen tapu senetleri Eskiden tapu kayıtları belli bir plana ve haritaya bağlı olmaksızın, sınırları genellikle taşınmazlarla belirlenirdi. Kadastro sonrasında oluşturulan tapu kayıtları ise ölçekli haritalara ve koordinat sistemine göre ölçü ve hesap sonucunda belirlenir. Eski tapuya sahip olup arkasından kadastro işlemi gören yerlerde, eski tapu kayıtları “kayıt niteliğini kaybeder". Kadastro tutanakları kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıl geçtikten sonra bu tapu kayıtlarına dayanarak itiraz yapılamaz ve dava açılamaz.